Antwoord op vragen over het sociaal domein

Ik ben het er niet mee eens

Vraagt u voor uzelf of uw kind hulp aan? Of krijgt uw kind hulp? Dan heeft u bepaalde rechten en plichten. Vaak moet u eerst toestemming geven voordat uw kind de hulp krijgt. 

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. Bent u het niet eens met hoe u behandeld bent door een medewerker van het jeugdteam of de gemeente? Dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente. Bent u het niet eens met hoe u behandeld bent door de hulpverlener? Dan kunt u een klacht indienen bij de organisatie van uw hulpverlener.

U kunt ook altijd eerst advies vragen aan een vertrouwenspersoon.

Voor de hulpverlening aan uw kind is toestemming nodig.

Leeftijd kind

Wie moet de toestemming geven voor de hulp? Dat hangt af van de leeftijd van uw kind.

Let op! Het kan zijn dat uw kind (12 jaar of ouder) niet beseft wat de eigen situatie is of wat gevolgen zijn van de beslissing om hulp. In dat geval moeten enkel de ouders met gezag of voogd toestemming geven. Is uw kind ouder dan 18 jaar, dan kan het ook zijn dat een andere vertegenwoordiger toestemming moet geven.

Is uw kind 12 jaar of ouder en jonger dan 16 jaar? Het kan zijn dat uw kind duidelijk aangeeft de hulp te willen. In dat geval is niet altijd toestemming nodig van ouders met gezag of voogd. Ook kan het zijn dat uw kind niet beseft wat de eigen situatie is of wat gevolgen zijn van de beslissing om hulp te krijgen. In dat geval moeten enkel de ouders met gezag of voogd toestemming geven.

Geen toestemming geven

Als degene die toestemming moet geven géén toestemming geeft, krijgt uw kind de hulp niet. In uitzonderingssituaties is soms toch hulp mogelijk. De gemeente kan u hier meer over vertellen.

Schema  

Bekijk hieronder wie in welke situatie toestemming moet geven: 

Afbeelding 

Vraagt u voor uzelf of uw kind hulp aan? Of krijgt uw kind hulp? Dan heeft u bepaalde rechten.

Recht op informatie

Als u en uw kind hulp vragen moet de gemeente u informeren over wat er daarna gebeurt. Als uw kind de hulp krijgt, moet de hulpverlener u informeren over hoe het gaat. Daar hebt u recht op.

Uw kind krijgt de informatie op een begrijpelijke manier die past bij de leeftijd van uw kind. Als uw kind 16 jaar of ouder is, krijgt u de informatie enkel als uw kind dat wil. Behalve als uw kind niet kan inschatten wat de eigen situatie is en welke gevolgen het heeft dat u als ouder geen informatie zult krijgen.

Inzage in dossier

Wilt u het dossier over uw kind inzien? Dan kunt u de gemeente of de hulpverlener vragen of u de informatie over uw kind in het dossier mag zien. Dat kan ook als er informatie over uzelf in het dossier zit. De gemeente of de hulpverlener moet u dan inzage geven in het dossier. Soms kunt u ook een kopie van het dossier krijgen.

De gemeente of hulpverlener is niet altijd verplicht om u alles in het dossier te laten zien. Bijvoorbeeld als in het dossier mededelingen over andere personen zitten. Om deze personen te beschermen krijgt u die informatie niet altijd.

Als uw kind 16 jaar of ouder is, kunt u enkel inzage krijgen als uw kind dat wil. Behalve als uw kind niet kan inschatten wat de eigen situatie is en welke gevolgen het heeft dat u als ouder geen inzage zult krijgen.

Correctie informatie en vernietiging dossier

Staan er volgens u fouten in het dossier over uw kind? Dan kunt u de gemeente of de hulpverlener verzoeken om deze fouten te herstellen (correctie). Het gaat om informatie die feitelijk niet klopt of onvolledig is. Ook kunt u vragen om informatie in het dossier aan te vullen, te verwijderen of (gedeeltelijk) onleesbaar te maken. U kunt ook vragen om het hele dossier te vernietigen.

Als uw kind 16 jaar of ouder is, kunt u enkel correctie of vernietiging vragen als uw kind dat wil. Behalve als uw kind niet kan inschatten wat de eigen situatie is en welke gevolgen deze beslissing heeft.

Vertrouwenspersoon raadplegen

De gemeente kan u in contact brengen met een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon helpt u bij problemen met de gemeente of de hulpverlener. Bijvoorbeeld door u informatie of advies te geven of te bemiddelen. Ook kan de vertrouwenspersoon u helpen bij het formuleren en indienen van een klacht.

AKJ is de organisatie die vertrouwenspersoon in de jeugdhulp is. Meer informatie is te vinden op de website van AKJ. AKJ heeft ook een landelijk telefoonnummer: 088-555 1000.

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliëntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Schema  

Bekijk hieronder het schema privacyrechten:

Privacyrechten bij jeugdhulp

Vraagt u voor uzelf of uw kind hulp aan? Of krijgt uw kind hulp? Dan heeft u bepaalde plichten.

Identificatieplicht

Als u zich bij de het jeugdteam meldt, kunnen zij u vragen om een identificatiebewijs.

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliëntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Informatieplicht

Doet u een aanvraag voor hulp voor uw kind? Of een aanvraag voor een persoonsgebonden budget? Dan bent u verplicht om de gemeente informatie te geven, zodat de gemeente een goede beslissing kan nemen. Dit noemen we de informatieplicht. Het gaat om informatie die de gemeente van u vraagt. Als u de gevraagde informatie heeft of kunt opzoeken, moet u die geven. Doet u dat niet? Dan kan de gemeente uw aanvraag niet behandelen.

U bent verplicht om de gemeente te blijven informeren nadat u een persoonsgebonden budget (PGB) hebt gekregen. Het gaat om alle informatie die van invloed kan zijn op uw PGB. De gemeente kan bepalen dat de plicht om informatie te geven ook geldt als u hulp krijgt die de gemeente zelf biedt.

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliëntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Medewerkingsplicht

Bij de gemeente kunt u hulp vragen voor uw kind. U bent dan verplicht mee te werken als de gemeente dat vraagt. Het gaat om uw medewerking bij het onderzoek van de gemeente en daarna.

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliëntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Vindt u dat u niet goed behandeld bent door een medewerker van de gemeente? Dan kunt u hierover een klacht indienen bij de gemeente. Bent u het niet eens met hoe u behandeld bent door de hulpverlener van uw kind? Dan kunt u een klacht indienen bij de organisatie van uw hulpverlener.

U kunt ook de ombudsman vragen een onderzoek in te stellen naar de manier waarop de (medewerker van de) gemeente zich tegenover u heeft gedragen. Let op: de ombudsman stelt in principe pas een onderzoek in nadat u uw klacht eerst bij de gemeente zelf heeft ingediend.

Behandeling van mijn klacht door gemeente

U kunt op twee manieren uw klacht bij de gemeente indienen: mondeling of schriftelijk.

Mondelinge klacht

De gemeente is verplicht om uw mondelinge klacht correct af te handelen. Hoe de gemeente dit doet, verschilt van geval tot geval. Als u er om vraagt, moet de gemeente schriftelijk reageren op uw klacht. U kunt tegen de schriftelijke reactie van de gemeente geen bezwaar maken.

Schriftelijke klacht

Als u een schriftelijke klacht indient, moet u in ieder geval het volgende vermelden:

 • uw naam en adres
 • de datum waarop u de klacht heeft geschreven of getypt
 • uw klacht (omschrijf goed over welk gedrag van een medewerker uw klacht gaat)
 • uw handtekening

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliëntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

U krijgt schriftelijk bericht dat de gemeente uw klacht heeft ontvangen. Degene die uw klacht behandelt is een ander persoon dan degene over wie u klacht gaat. De gemeente kan u en de persoon over wie u klaagt, vragen om een mondelinge toelichting.

Binnen 6 weken moet uw klacht afgehandeld zijn. Als de gemeente een klachtadviescommissie heeft, duurt dit 10 weken. Heeft de gemeente langer nodig? Dan krijgt u daarover bericht.

Bent u tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan stopt de klachtprocedure.

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliëntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Behandeling van mijn klacht door hulpverlener

Een klacht over de hulpverlener moet u indienen bij de organisatie waarvoor de hulpverlener werkt. Dit soort organisaties hebben eigen regels over klachtafhandeling.
Uw klacht moet u in ieder geval schriftelijk indienen bij de klachtencommissie van de organisatie. Degene over wie u klacht gaat, zit niet in deze klachtencommissie. De klachtencommissie geeft u en de persoon over wie u klaagt, de mogelijkheid om een mondelinge of schriftelijke toelichting te geven.

In de regels van de organisatie staat hoelang het duurt voordat u bericht krijgt over de afhandeling van uw klacht. U krijgt altijd schriftelijk bericht over de afhandeling met een uitleg erbij.

Behandeling van mijn klacht door ombudsman

Het kan zijn dat de gemeente een eigen ombudsman of ombudscommissie heeft. Vraag dit na bij de gemeente. Als dat zo is, dan kunt u daar terecht met uw klacht. In andere gevallen kunt u een klacht indienen bij de Nationale ombudsman. Bekijk of u bij de Nationale ombudsman aan het juiste adres bent.

De ombudsman onderzoekt of de gemeente zich wel of niet correct heeft gedragen tegenover u. De ombudsman geeft u, de gemeente en de persoon over wie u klaagt, de mogelijkheid om een mondelinge reactie te geven.

De ombudsman kan aanbevelingen doen aan de gemeente en aangeven hoe snel daar iets mee gedaan moet worden. De ombudsman sluit het onderzoek af met een rapport waarin conclusies staan. U krijgt dit rapport toegestuurd.

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. Dat moet schriftelijk. Als u het besluit niet duidelijk vindt, kunt u beter eerst contact opnemen met de gemeente voordat u bezwaar maakt.

Termijn bezwaar

U  heeft 6 weken de tijd om uw bezwaar in te dienen. Deze termijn start op de dag nadat het besluit van de gemeente aan u is verzonden. Lukt het u niet om binnen 6 weken uw volledige bezwaar in te dienen? Stuur dan wel alvast een voorlopig bezwaar, waarin u zegt dat u later extra informatie opstuurt. Het is verstandig om kopieën van stukken op te sturen en de originele stukken zelf te bewaren.

Eisen aan bezwaar

Uw bezwaar moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

 • uw naam en adres
 • de datum waarop u het bezwaar heeft geschreven of getypt
 • een omschrijving of een kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt
 • waarom u het niet eens bent met het besluit van de gemeente
 • uw handtekening*

* Laat u uw bezwaar door iemand anders indienen? Dan moet u die ander machtigen. Dat kan bijvoorbeeld een familielid, vriend, rechtsbijstandverlener of advocaat zijn. Stuur dan ook een kopie van deze machtiging met uw handtekening en de handtekening van de gemachtigde.

Opsturen bezwaar

Stuur uw bezwaar per post naar het adres dat in de beslissing (ook wel: beschikking) van de gemeente staat. Als u dat per aangetekende post doet, kunt u aantonen dat u het bezwaar heeft verstuurd. U kunt het bezwaarschrift ook persoonlijk afgeven bij de gemeente. Vergeet in dat geval niet te vragen om een ontvangstbewijs.

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliëntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

 

Behandeling van uw bezwaar

De gemeente moet de ontvangst van uw bezwaar schriftelijk bevestigen. Soms krijgt u meer tijd van de gemeente om extra informatie op te sturen. De gemeente kan u vragen om een mondelinge toelichting te geven.

Beslissing gemeente

De gemeente beslist binnen 6 weken nadat de termijn om bezwaar in te indienen is afgelopen. Als er een adviescommissie is, beslist de gemeenten binnen 12 weken. Soms heeft de gemeente meer tijd nodig. U krijgt daarover altijd bericht.

Niet eens met beslissing op bezwaar 

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar? Dan kunt u Beroep indienen.

Niet op tijd een beslissing

Als de gemeente niet op tijd een beslissing neemt, kunt u twee dingen doen:

 • beroep indienen
 • een dwangsom vragen

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente op uw bezwaar? Dan kunt u beroep indienen bij de rechter. Als u de beslissing niet duidelijk vindt, kunt u beter eerst contact opnemen met de gemeente voordat u beroep indient.

Termijn beroep

U heeft 6 weken de tijd om uw beroep in te dienen. Deze termijn start op de dag nadat de beslissing van de gemeente op uw bezwaar aan u is verzonden. Lukt het u niet om binnen 6 weken uw volledige beroep in te dienen? Stuur dan wel alvast een voorlopig beroep, waarin u zegt dat u later extra informatie opstuurt. Het is verstandig om kopieën van stukken op te sturen en de originele stukken zelf te bewaren.

Eisen aan beroep

Uw beroep moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

 • uw naam en adres
 • de datum waarop u het beroep heeft geschreven of getypt
 • een omschrijving of een kopie van de beslissing op bezwaar waar u niet mee eens bent
 • waarom u het niet eens bent met de beslissing
 • uw handtekening*

* Laat u uw beroep door iemand anders indienen? Dan moet u die ander machtigen. Dat kan bijvoorbeeld een familielid, vriend, rechtsbijstandverlener of advocaat zijn. Stuur dan ook een kopie van deze machtiging met uw handtekening en de handtekening van de gemachtigde.

Opsturen beroep

Stuur uw beroep naar het adres dat in de beslissing (ook wel: beschikking) van de gemeente op uw bezwaar staat. Dat kan per (aangetekende) post of digitaal. U kunt het ook persoonlijk afgeven bij de rechtbank. Vraag dan altijd om een ontvangstbewijs.

Behandeling van uw beroep

De rechter stuurt u (of uw gemachtigde) een uitnodiging voor een zitting. Dat is een gesprek tussen de rechter, u (of uw gemachtigde) en een medewerker van de gemeente. Tijdens de zitting kunt u een mondelinge toelichting geven.

Soms is er geen zitting en beslist de rechter op basis van de aangeleverde stukken.

Beslissing van de rechter

De rechter beslist binnen 6 weken na het sluiten van het onderzoek. Soms heeft de rechter meer tijd nodig. U krijgt daarover bericht.

Niet eens met beslissing rechter

Bent u het niet eens met de beslissing van de rechter? Dan kunt u hiertegen in hoger beroep gaan.

De gemeente geeft u de mogelijkheid tot inspraak. Inspraak wil zeggen dat u vooraf uw mening mag geven over beleid dat de gemeente maakt. Daarna beslist de gemeente of zij uw mening meeweegt in de beslissing die zij neemt.

Voorbeelden van inspraak zijn:

 • Cliëntenraad
  De cliëntenraad in de gemeente treedt op als vertegenwoordiging van alle mensen in de gemeente die te maken hebben met hulp aan hun kind.
 • Spreekrecht
  Het kan zijn dat in de gemeente spreekrecht voor burgers geldt. Dit houdt in dat u mag spreken tijdens een raadsvergadering of een commissievergadering. U moet dit dan wel vooraf aankondigen.
 • Burgerinitiatief
  Het kan zijn dat in de gemeente de mogelijkheid tot burgerinitiatief bestaat. U kunt dan onder voorwaarden - bijvoorbeeld een minimaal aantal handtekeningen - een nieuw onderwerp op de agenda van de gemeenteraad plaatsen.

Wilt u weten welke mogelijkheden voor inspraak in de gemeente gelden? Dan kunt u contact opnemen.

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliëntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.