Antwoord op vragen over het sociaal domein

Uw verplichtingen

Vanaf het moment dat u een aanvraag doet voor schuldhulpverlening, heeft u plichten. Hierna worden uw plichten beschreven en de mogelijke gevolgen als u ze niet nakomt:

De gemeente kan u vragen om zich te legitimeren. U moet dan een geldig legitimatiebewijs laten zien.

Wat is een geldig legitimatiebewijs? 
 • Paspoort;
 • Europese identiteitskaart;  
 • Vreemdelingendocument van het type I, II, III, IV of EU/EER; 
 • Verblijfskaart Ministerie van Buitenlandse Zaken; 
 • Buitenlands paspoort; 
 • Vreemdelingendocument van het type W (asielzoekers).   

Let op: als u schuldhulpverlening wilt, dan kunt u zich niet legitimeren met een rijbewijs of een verlopen legitimatiebewijs.

De gemeente mag ook legitimatie vragen aan derden, zoals schuldeisers of kennissen die met u meegaan naar gesprekken. Deze andere personen mogen zich wel legitmeren met een rijbewijs.  

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliëntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Vanaf het moment dat u schuldhulpverlening aanvraagt, bent u verplicht alle inlichtingen te geven die nodig zijn om uw recht op schuldhulpverlening vast te stellen.  De gemeente zal u om bepaalde inlichtingen vragen, maar u zult ook ongevraagd relevante inlichtingen moeten verstrekken. U moet de inlichtingen zoveel mogelijk onderbouwen met bewijsstukken.

Welke inlichtingen moet u bijvoorbeeld geven? 
 • een overzicht van uw schulden;
 • een overzicht van uw bezittingen; 
 • een overzicht van uw inkomen (loonstroken e.d.); 
 • bankafschriften. 

U bent alleen verplicht de inlichtingen te geven die nodig zijn voor de beoordeling van uw recht op schuldhulpverlening. Wilt u die inlichtingen niet geven? Dan mag u gebruik maken van uw zwijgrecht. Als u gebruik maakt van uw zwijgrecht, dan kan de gemeente beslissen dat u geen recht (meer) heeft op schuldhulpverlening.

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliëntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

U bent verplicht mee te werken als de gemeente dat vraagt.

 Waar moet u bijvoorbeeld aan meewerken?
 • Het wegnemen van de oorzaken van de schulden, bijvoorbeeld hulp zoeken bij een verslaving;
 • Op orde brengen van uw inkomsten en uitgaven;
 • Volledig afmaken van een schuldhulptraject;
 • Solliciteren naar werk.

 
Werkt u niet (voldoende) mee, dan kan de gemeente in sommige gevallen besluiten de schuldhulpverlening te beëindigen.

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliëntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Heeft u een bijstandsuitkering? Dan heeft u extra verplichtingen door de Participatiewet (PW). Die verplichtingen kunnen gevolgen hebben voor uw schuldhulpverlening.

Het kan gaan om de volgende verplichtingen:

Arbeidsplicht 

De arbeidsplicht geldt in principe voor iedereen tussen de 18 en 65 jaar. De arbeidsplicht houdt in dat u verplicht bent om algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen en te aanvaarden.  U kunt bijvoorbeeld worden verplicht:

 • u als werkzoekende in te schrijven bij het UWV WERKbedrijf;
 • te zoeken naar werk en te reageren op vacatures; en
 • u in te schrijven bij een aantal uitzendbureaus.

Als u werk vindt, kunt u met het extra inkomen uw schulden aflossen.

Alimentatieplicht

De gemeente kan u verplichten om een alimentatievordering in te stellen. Dat betekent dat u van uw ex-partner (meer) alimentatie moet vragen bij de rechter. Deze verplichting is ook mogelijk als uw echtgenoot buiten Nederland verblijft. Daardoor krijgt u meer inkomsten waarmee u uw schulden kunt aflossen.

Budgetteringsplicht

De gemeente kan u verplichten om eraan mee te werken dat de gemeente uit uw naam betalingen verricht uit de bijstandsuitkering. Dat heet de budgetteringsplicht. De gemeente kan u deze plicht opleggen als u zelf niet goed met geld om kunt gaan. Bijvoorbeeld wanneer:

 • u problematische schulden heeft;
 • u zich niet goed kunt redden in de maatschappij en daardoor problemen krijgt. 

Door de budgetteringsplicht zorgt de gemeente ervoor dat u uw rekeningen op tijd betaalt. Daardoor ontstaan geen nieuwe schulden en bent u beter in staat om uw bestaande schulden af te lossen.

Overige verplichtingen

De gemeente kan u verplichtingen opleggen afgestemd op uw persoonlijke situatie.

Voorbeelden: 
als u medische klachten heeft: medische hulp zoeken zodat uw klachten verminderen of verdwijnen en u daardoor sneller (weer) aan het werk kunt 
als u verslaafd bent: meewerken aan een medische behandeling 
als de bijstand aan u geleend is: de bijstand aflossen en geen nieuwe schulden maken
meewerken aan schuldhulpverlening 

Heeft u recht op schuldhulpverlening? De gemeente zal waarschijnlijk met u een overeenkomst sluiten. In de overeenkomst worden uw rechten en plichten vastgelegd. Een van die extra plichten kan zijn dat u de gemeente moet betalen voor de schuldhulpverlening.

U komt een verplichting niet na

Als u een verplichting niet of onvoldoende nakomt, dan kan de gemeente u een aanvultermijn geven. In deze termijn kunt u alsnog de aan de verplichting voldoen. Doet u dat niet? Of onvoldoende? De gemeente kan besluiten om uw aanvraag voor schuldhulpverlening niet te behandelen.  

Daarnaast kan de gemeente in de schuldbemiddelingsovereenkomst of de beschikking gevolgen opnemen als u een verplichting niet of onvoldoende nakomt:

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliëntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

U houdt zich niet aan verplichtingen die bij uw bijstandsuitkering horen

Houdt u zich niet aan de verplichtingen die bij uw bijstandsuitkering horen? Dan kan dat verschillende gevolgen hebben voor uw recht op bijstand. Uw bijstandsuitkering kan bijvoorbeeld worden verlaagd .

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.