Antwoord op vragen over het sociaal domein

Hulpaanbod van de gemeente

De gemeente kan u op de volgende manieren helpen bij het aanpakken van uw schulden:

U kunt uw inkomen verhogen door werk of door gebruik te maken van minimavoorzieningen.

Werk

Een van de mogelijkheden om extra inkomen te krijgen is werk. U kunt uw inkomen verhogen door:

 • een baan te zoeken;
 • een beter betaalde baan te zoeken; of
 • meer uren te werken.

Uw gemeente kan u verplichten om extra inkomen te krijgen. Deze verplichting valt onder de medewerkingsplicht. Als u een bijstandsuitkering heeft, dan kan uw gemeente ook de arbeidsplicht aan u opleggen.

U bent ontslagen

Had u een baan, maar bent u ontslagen? Soms heeft uw oude werkgever een schadeplicht. Dat is het geval als:

 • uw werkgever zich niet heeft gehouden aan de opzegtermijn.
 • u bent ontslagen wegens dringende redenen en die er niet zijn. Of als uw ontslag niet volgens de regels is gedaan.

Heeft uw werkgever een schadeplicht? U kunt een schadevergoeding vragen. U mag ook vragen of u weer kunt gaan werken. De gemeente kan u dat ook verplichten. Deze verplichting valt onder de medewerkingsplicht. Als u een bijstandsuitkering heeft, dan kan uw gemeente deze verplichting aan uw bijstand verbinden. Het niet nakomen van de verplichting heeft dan gevolgen voor uw bijstandsuitkering.

Minimavoorzieningen

Om uw inkomen zo hoog mogelijk te krijgen, is het belangrijk dat u gebruikt maakt van alle regelingen waar u recht op heeft. Deze regelingen worden ook wel minimavoorzieningen genoemd. Er zijn allerlei regelingen voor bijvoorbeeld mensen met kinderen, ouderen, op het gebied van zorg of wonen. Zie voor het hele overzicht http://www.rechtopminimavoorzieningen.nl/.

Uw gemeente kan u verplichten een minimavoorziening aan te vragen, zoals bijvoorbeeld zorgtoeslag. Deze verplichting valt onder de medewerkingsplicht. Heeft u een bijstandsuitkering? Uw gemeente kan de verplichting ook aan uw bijstandsuitkering verbinden. Het niet nakomen van de verplichting heeft dan gevolgen voor uw bijstandsuitkering.

Als u uw vermogen wilt verhogen dan kunt u bijvoorbeeld:

 • Een deel van uw eigendommen verkopen
 • Uw huis verkopen
 • Uw hypotheek omzetten naar een hypotheek met lagere maandlasten
 • Een levensverzekering afkopen
 • Spaarpolissen afkopen
 • Uw erfdeel in een nalatenschap opeisen

Verplichting?

Uw gemeente kan besluiten dat u uw vermogen moet vergroten, door bijvoorbeeld gebruik te maken van een van bovenstaande voorbeelden. Deze verplichting valt onder de medewerkingsplicht.

Heeft u een bijstandsuitkering? Uw gemeente kan de verplichting ook aan uw bijstandsuitkering verbinden.

Het niet nakomen van de verplichting heeft dan gevolgen voor uw bijstandsuitkering.


Niet nakomen verplichtingen

Om rust in uw (financiële) situatie te krijgen, is het belangrijk om uw schulden te stabiliseren. Het stabiliseren van schulden betekent:

 • voorkomen dat uw schulden groter worden; en
 • dat u zich houdt aan (betalings)afspraken om zo te voorkomen dat u uit huis wordt gezet of dat het gas, water of elektriciteit worden afgesloten.

Uw gemeente kan u ook verplichten dat u geen nieuwe schulden maakt.

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig om uw schulden te stabiliseren? Uw gemeente kan u verplichten om gebruik te maken van:

Verplichtingen

Uw gemeente kan u verplichten om een een WA-verzekering of een inboedelverzekering af te sluiten. Reden hiervoor is dat u geen nieuwe schulden hoeft te maken als u te maken krijgt met schade waarvoor u aansprakelijk bent of als uw spullen weg zijn door bijvoorbeeld inbraak of brand. Deze verplichting valt onder de Medewerkingsplicht.

Beperken extra kosten

Om te voorkomen dat uw schulden (onnodig) groter worden, kunt u al afspraken maken met schuldeisers. U kunt bijvoorbeeld een tijdelijke betalingsregeling of rentestop afspreken. Ook kunt u vragen om een vrijwillig moratorium .

Schuldproblemen komen vaak niet alleen. Naast problemen met geld kunt u ook andere problemen hebben. Soms zijn deze problemen zelfs de oorzaak van uw schulden. Het is daarom belangrijk dat u niet alleen schuldhulpverlening zoekt, maar ook uw andere problemen aanpakt.

Met welke problemen kunt u waar terecht?

Probleem Hulpverlening 
Verslavingen, zoals gok,- alcohol-, drugs-, koop- of gameverslaving Voor verslavingszorg kunt u terecht bij plaatselijke instellingen. Bekende instellingen zijn Jellinek, Brijder en Novadic-Kentron. 
Psychische problemen Voor psychische problemen kunt u terecht bij de GGZ. Hier heeft u een verwijzing van de huisarts voor nodig. U kunt ook naar een eerstelijns psycholoog. 
Relatieproblemen Voor relatieproblemen kunt u terecht bij een relatietherapeut, mediator of maatschappelijk werk. Ook op internet is veel anonieme hulp te vinden. 
Opvoedkundige problemen Voor problemen met uw kinderen kunt u terecht bij het consultatiebureau, GGD of Bureau Jeugdzorg. 
Huiselijk geweld Voor hulp bij huiselijk geweld kunt u terecht bij het Steunpunt Huiselijk Geweld of Blijf-van-mijn-lijf-huizen. 

Weet u niet waar u met uw problemen terecht kunt? U kunt voor meer informatie terecht bij uw huisarts of het maatschappelijk werk.

Heeft u problemen met geld? Uw gemeente kan verschillende vormen van hulp inzetten. Sommige hulp kunt u zelf inschakelen. Hierna worden de volgende vormen van hulp behandeld:

De gemeente kan u helpen een schuldregeling met uw schuldeisers af te spreken.
Een belangrijk doel van schuldhulpverlening is ervoor te zorgen dat u van uw schulden af komt. De gemeente zal daarom (samen met u) proberen om uw schulden te regelen, ook wel minnelijk traject genoemd. Dit traject start met het afsluiten van een overeenkomst. Daarna zal de gemeente kijken hoeveel u kunt aflossen aan uw schuldeisers. De gemeente zal een voorstel maken voor de schuldregeling en dit aan alle schuldeisers sturen. Als alle schuldeisers het voorstel accepteren, gaat u de schulden aflossen. Na afloop van de schuldregeling bent u van (bijna) alle schulden af. Dit heet een schone lei. Om te voorkomen dat u opnieuw problemen met schulden krijgt, moet de gemeente nazorg aanbieden. Lees verder bij De schuldregeling.

Uw gemeente kan ook andere hulp bieden bij geldzaken:

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliëntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.