Antwoord op vragen over het sociaal domein

De schuldregeling

Een belangrijk doel van schuldhulpverlening is ervoor te zorgen dat u van uw schulden af komt. De gemeente zal daarom (samen met u) proberen om uw schulden te regelen, ook wel minnelijk traject genoemd. Dit traject start met het afsluiten van een overeenkomst. Daarna zal de gemeente kijken hoeveel u kunt aflossen aan uw schuldeisers. De gemeente zal een voorstel maken voor de schuldregeling en dit aan alle schuldeisers sturen. Als alle schuldeisers het voorstel accepteren, gaat u de schulden aflossen. Na afloop van de schuldregeling bent u van (bijna) alle schulden af. Dit heet een finale kwijting. Om te voorkomen dat u opnieuw problemen met schulden krijgt, moet de gemeente nazorg aanbieden.

Hierna wordt ingegaan op:

Op het moment dat de gemeente uw schulden gaat regelen, krijgt u te maken met een overeenkomst. Er bestaan twee soorten overeenkomsten, maar de naam kan verschillen

1.Schuldregelingsovereenkomst of schuldbemiddelingsovereenkomst

2.Krediettransactie of (sanerings)kredietovereenkomst

In de overeenkomst worden de afspraken tussen de gemeente en u vastgelegd. U vindt er bijvoorbeeld uw rechten en plichten.

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliëntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Als de gemeente uw schulden gaat regelen, dan is het van belang dat zij weet hoeveel schulden u precies heeft. Om dit na te gaan, gaat de gemeente alle schuldeisers een brief sturen. U moet aan de gemeente doorgeven bij wie u schulden heeft. Dit kan een bedrijf of instantie zijn, maar ook een familielid of kennis.

In de brief aan de schuldeiser vraagt de gemeente om de hoogte van de schuld op de dag van de brief. Verder kan de gemeente in de brief vragen om:

·een reactie binnen een vaste termijn. Als de schuldeiser niet reageert, kan de gemeente de schuld zelf inschatten of niet meenemen in de schuldregeling;

·een rentestop;

·een stopzetting van incassomaatregelen.

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliëntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

De gemeente kan u helpen van uw schulden af te komen door een schuldregeling af te spreken met uw schuldeisers. De gemeente maakt een voorstel waarin staat hoeveel u kunt aflossen. Hierna wordt behandeld hoe de gemeente berekent wat u kunt aflossen. Verder bepaalt de gemeente ook hoe u gaat aflossen als de schuldregeling er komt en de verplichtingen die daarbij horen. 

·Hoeveel moet u aflossen?

·Hoe lang moet u aflossen?

·Hoe moet u aflossen?

·Verplichtingen

Hoeveel moet u aflossen? 

De gemeente berekent hoeveel u moet aflossen door te kijken naar uw inkomen en naar het bedrag dat u nodig heeft voor uw dagelijkse kosten. Het bedrag dat u nodig heeft voor uw dagelijkse kosten wordt ook wel het Vrij te laten bedrag genoemd. Al het inkomen boven dat bedrag moet u gebruiken om uw schulden af te lossen.

Schema 

Inkomen
Vrij te laten bedrag - 
_________________

= Bedrag dat u moet aflossen

Het Vrij te laten bedrag mag niet lager zijn dan de beslagvrije voet. De beslagvrije voet is ongeveer 90% van de voor u geldende bijstandsnorm. Zie voor meer informatie over de actueel geldende bijstandsnorm: overzicht actuele bijstandsbedragen.

Hoe lang moet u aflossen?

Weet u hoeveel u moet aflossen? Het is ook belangrijk om te weten hoe lang u moet aflossen. Meestal moet u 36 maanden aflossen. Dat is drie jaar. Gemeenten die zijn aangesloten bij de NVVK mogen u niet langer dan 36 maanden laten aflossen. Gemeenten die niet zijn aangesloten mogen zelf bepalen hoe lang u moet aflossen.

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliëntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Hoe moet u aflossen?

De gemeente bepaalt ook hoe u moet aflossen. U kunt in een schuldregeling op twee manieren aflossen.

1.Aflossen bij een saneringskrediet
Bij een saneringskrediet leent u geld van de gemeentelijke kredietbank. U kunt daarmee direct de afgesproken aflossing aan uw schuldeisers betalen. U betaalt maandelijks een deel van het saneringskrediet terug aan de gemeente of kredietbank.
 

2.Aflossen bij een schuldbemiddeling
Bij een schuldbemiddeling moet u rechtstreeks aan de schuldeisers uw aflossing betalen. De gemeente berekent hoeveel u iedere maand aan elke schuldeiser moet betalen.

Uw gemeente heeft het volgende bepaald over wanneer u een saneringskrediet of een schuldbemiddeling krijgt:

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliëntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Verplichtingen 

Om zeker te weten dat u volgens afspraak betaalt, kan de gemeente u verplichten gebruik te maken van budgetbeheer. Krijgt u een saneringskrediet? De gemeentelijke kredietbank kan vragen om een pandrecht of een looncessie.

Is de hoogte van uw schulden bekend? En weet u hoeveel en hoe u kunt aflossen? De gemeente kan nu een schuldregelingsvoorstel opstellen.

Wat staat er in een schuldregelingsvoorstel?

In het schuldregelingsvoorstel staat:

  • welk deel van de schuld u gaat betalen, uitgedrukt in een percentage (%)
    Bij het opstellen van het schuldregelingsvoorstel moet de gemeente rekening houden met gelijkberechting. Dit betekent dat alle schuldeisers gelijk moeten worden behandeld. Een aantal schuldeisers krijgt een twee keer zo groot percentage van de schuld terug dan andere. Zij worden ook wel preferente schuldeisers genoemd. Voorbeelden van preferente schuldeisers zijn de bank, de Belastingdienst en het UWV. Andere schuldeisers krijgen een kleiner deel van hun schuld terug. Zij worden de concurrente schuldeisers genoemd. Voorbeelden van concurrente schuldeisers zijn winkels, aanneembedrijven en familieleden.
 Voorbeeld

Jan heeft een totale schuld van € 15.000. Bij de Belastingdienst heeft hij een schuld van € 12.000 en bij een familielid een schuld van € 3.000.

De gemeente heeft berekend dat Jan € 6.750 kan aflossen. Dat is 45% van de volledige schuld. Bij een gelijkwaardige positie zou dus ieder 45% van hun vordering terugkrijgen, oftewel € 5.400 voor de Belastingdienst en € 1350 voor het familielid. Echter, nu er sprake is van preferentie, krijgt de Belastingdienst 50% van zijn vordering en de familie 25% van hun vordering terug. Dit betekent dat het aflosbedrag als volgt wordt verdeeld:

  • € 6.000 (50% van € 12.000) gaat naar de Belastingdienst; en
  • € 750 (25% van € 3.000) gaat naar het familielid.

 Het percentage voor de Belastingdienst (50%) is 2x zo hoog als dat voor het familielid (25%). De reden hiervoor is dat de Belastingdienst een preferente schuldeiser is en het familielid niet.

Uw gemeente heeft de volgende regels over het schuldregelingsvoorstel:

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliëntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Het schuldregelingsvoorstel gaat naar de schuldeisers

De gemeente stuurt iedere schuldeiser een voorstel. De schuldeiser moet aangeven of hij hiermee akkoord gaat. Er kunnen twee dingen gebeuren:

Gebeurtenis Gevolg
Alle schuldeisers gaan akkoordDe schuldregeling wordt uitgevoerd volgens het voorstel
Eén of meer schuldeisers gaan niet akkoord Uw gemeente kan proberen om de schuldeisers over te halen om toch akkoord te gaan. Lukt dat niet? U kunt via de rechter een dwangakkoord vragen. 

De finale kwijting is het doel van uw schuldregeling. Finale kwijting betekent dat (bijna alle) schuldeisers u aan het einde van de schuldregeling hun nog openstaande vordering kwijtschelden. Zij kunnen hierna dus geen incassobureau of deurwaarder meer op u af sturen. Dit geldt alleen voor de schuldeisers die hebben deelgenomen aan de schuldregeling en die hebben aangegeven de finale kwijting te geven.

U krijgt de finale kwijting alleen als u zich tijdens de hele periode van schuldregeling aan alle uw verplichtingen houdt. Houdt u zich niet aan de afspraken? Dan kan uw schuldregeling tussentijds beëindigd worden. U krijgt dan geen finale kwijting.

Sommige schuldeisers verlenen geen finale kwijting. Het gaat bijvoorbeeld om het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO, vroeger de IB-groep). Heeft u schulden bij deze organisaties? U zult deze schulden na afloop van de schuldregeling verder moeten afbetalen.

Een schuldregeling heeft een vooraf afgesproken, vaste looptijd. Na de looptijd eindigt de schuldregeling vanzelf. De gemeente kan uw schuldregeling tussentijds beëindigen, dus vóór het einde van de looptijd. Dit kan bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

  1. U houdt zich niet aan de uw verplichtingen. In een overeenkomst worden uw rechten en verplichtingen vastgelegd. Als u (een van) deze verplichtingen of een andere verplichting niet of onvoldoende nakomt, dan kan de gemeente de overeenkomst beëindigen.
  2. De schuldeisers accepteren de schuldregeling niet. Na het sluiten van de overeenkomst doet de gemeente de schuldeisers een voorstel. De gemeente stelt dan voor dat u een bepaald bedrag van uw schuld zult aflossen. De schuldeisers zijn niet verplicht om met dit voorstel akkoord te gaan. Weigeren de schuldeisers het voorstel? Dan zal de gemeente de overeenkomst beëindigen en u eventueel helpen bij het indienen van een aanvraag voor de wettelijke schuldsanering.

Eindigt de schuldregeling voor het einde van de afgesproken looptijd? Dat heeft gevolgen. U krijgt geen finale kwijting. U moet dan al uw schulden weer helemaal aflossen. Schuldeisers kunnen ook weer invorderingsmaatregelen nemen. Bijvoorbeeld door een deurwaarder in te schakelen of beslag te leggen op uw salaris of uitkering.

De regels over de tussentijdse beëindiging van een overeenkomst kunnen per gemeente verschillen. In uw gemeente gelden de volgende regels:

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliëntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Is uw schuldregeling afgelopen? Uw gemeente moet u nazorg bieden. Nazorg is bedoeld om te voorkomen dat u opnieuw problemen met schulden krijgt. Nazorg kan gaan over omgaan met geld, maar ook over andere problemen zoals verslavingen of psychische problemen.

Uw gemeente mag zelf bepalen hoe u nazorg krijgt:

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliëntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.