Antwoord op vragen over het sociaal domein

Dwangsom vragen

Als de gemeente niet binnen de beslistermijn een beslissing neemt op uw aanvraag of bezwaarschrift, kunt u 2 dingen doen:

  • U kunt een dwangsom vragen.; of
  • U kunt beroep instellen tegen het uitblijven van de beslissing

Hierna worden volgende onderwerpen behandeld:

Wel een dwangsom vragen

U kunt een dwangsom vragen als de gemeente niet binnen de beslistermijn besloten heeft op een aanvraag of op een bezwaarschrift dat gericht is tegen een beschikking.

Geen dwangsom vragen

U kunt geen dwangsom vragen als :

Situatie Uitleg 
het gaat om een besluit van algemene strekking; Een besluit van algemene strekking gaat over iets algemeens en niet iets wat alleen in uw persoonlijke situatie geldt. 
het gaat om een ambtshalve beschikking; Een ambtshalve beschikking krijgt u zonder dat u zelf iets hebt aangevraagd. 
het om een regeling gaat die bepaalt dat een besluit wordt genomen als de gemeente niet binnen de beslistermijn reageert. Er is dan namelijk toch op tijd een besluit genomen; Soms wordt automatisch een besluit genomen als de gemeente niet op tijd reageert. 

u de gemeente onredelijk laat in gebreke stelt; 

U kunt niet te lang wachten met de brief over de ingebrekestelling naar de gemeente te sturen.
u geen belanghebbende bent U bent geen belanghebbende als u niet direct iets met de zaak te maken hebt.  

Heeft de gemeente niet binnen de beslistermijn besloten op uw aanvraag of bezwaarschrift? En u wilt een dwangsom vragen? Dan moet u de gemeente een brief sturen en daarin melden dat u de gemeente in gebreke stelt.  De ingebrekestelling kan soms ook digitaal (dus via internet) gebeuren. Niet iedere gemeente geeft die mogelijkheid.

De ingebrekestelling is er om de gemeente duidelijk te maken dat de beslistermijn overschreden is. U moet in uw brief duidelijk vermelden op welk besluit de ingebrekestelling betrekking heeft. Als u wegens het niet op tijd beslissen door de gemeente bezwaar maakt of een schriftelijke klacht indient, moet de gemeente dit zien als een schriftelijke ingebrekestelling. De gemeente zal uw bezwaar of klacht dan behandelen als een ingebrekestelling.

Termijn

Er zijn geen regels over hoe lang u de tijd hebt om de gemeente ingebreke te stellen. Het is wel zo dat u dat niet onredelijk laat kunt doen.  Wat onredelijk laat is, is in iedere situatie anders. Zo kan bijvoorbeeld meespelen wanneer de aanvraag of het bezwaar is ingediend. In ieder geval is van belang of en hoe u contact gehad hebt met de gemeente.

U kunt niet de gemeente al vooraf in gebreke te stellen voor het geval dat er te laat beslist gaat worden op uw aanvraag of bezwaarschrift.

Over welke periode moet een dwangsom betaald worden?

De gemeente moet u een dwangsom betalen vanaf de dag dat er 2 weken zijn verstreken sinds. :

  • de dag waarop de beslistermijn is verstreken; én
  • de gemeente een schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen van u.

De termijn van 2 weken begint dus op de dag na die waarop de gemeente uw ingebrekestelling heeft ontvangen. De gemeente moet u maximaal 42 dagen lang een dwangsom betalen

Voorbeeld 
Otto stuurt op 1 oktober een brief waarin hij de gemeente ingebreke stelt. De gemeente moet hem vanaf 15 oktober een dwangsom betalen. Otto krijgt uiterlijk tot en met 25 november een dwangsom betaalt. Dan zijn er 42 dagen voorbij.  

Hoogte

De dwangsom bedraagt:

  • De eerste veertien dagen: €20 per dag
  • De daaropvolgende veertien dagen: €30 per dag
  • De laatste veertien dagen: €40 per dag

De totale dwangsom kan dus oplopen tot € 1.260. De gemeente moet de hoogte van de verschuldigde dwangsom vaststellen in een beschikking. In deze beschikking moet ook staan dat u een dwangsom krijgt. Bent u het niet eens met de beschikking over de dwangsom? Dan kunt u hier bezwaar tegen maken en daarna in beroep gaan bij de rechter.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.