Antwoord op vragen over het sociaal domein

Klacht indienen

Als u vindt dat u niet goed behandeld bent door een medewerker van de gemeente, kunt u hierover een klacht indienen bij de gemeente. U kunt ook de ombudsman verzoeken een onderzoek in te stellen naar de manier waarop de (medewerker van de) gemeente zich tegenover u heeft gedragen.

Let op: De ombudsman stelt in principe pas een onderzoek in nadat u uw klacht eerst bij de gemeente hebt ingediend.

Hierna worden de procedures beschreven:

U kunt een klacht mondeling of schriftelijk bij de gemeente indienen.

Mondelinge klacht

De gemeente is verplicht om uw klacht correct af te doen. Hoe de gemeente dit doet, verschilt van geval tot geval. Als u er om vraagt, moet de gemeente schriftelijk reageren op uw klacht. U kunt tegen de schriftelijke reactie van de gemeente niet in bezwaar en beroep gaan.

Schriftelijke klacht

Als u een schriftelijke klacht indient, is het van belang dat u bij uw klacht in ieder geval het volgende vermeldt. :

 1. uw naam en adres;
 2. de datum waarop u de klacht hebt geschreven of getypt;
 3. een omschrijving van de gedraging waarover uw klacht gaat.

Voldoet uw klacht aan deze 3 punten? Dan moet de gemeente zich bij de afhandeling van uw klacht aan een aantal regels houden:

 • De gemeente moet de ontvangst van uw klacht schriftelijk bevestigen
 • Degene die uw klacht afhandelt, moet iemand anders zijn dan degene over wie u een klacht hebt.
 • De gemeente moet degene waarover u klaagt, een kopie van uw klacht sturen.
 • De gemeente moet u en degene waarover u klaagt in de gelegenheid stellen om tijdens een hoorzitting een mondelinge toelichting te geven op de klacht. Als er geen enkele goede reden bestaat voor uw klacht, kan de gemeente besluiten om geen hoorzitting te houden.
 • De gemeente moet uw klacht binnen 6 weken na ontvangst afhandelen. Als er een klachtadviescommissie is ingesteld, is deze termijn 10 weken. De gemeente kan de afhandeling eenmaal met 4 weken uitstellen. Ze moet u daarover wel schriftelijk informeren.
 • Als de gemeente besluit om uw klacht niet in behandeling te nemen, moet zij u hierover binnen 4 weken na ontvangst van uw klacht informeren. De gemeente kan besluiten uw schriftelijke klacht niet in behandeling te nemen in de volgende gevallen.:
  • U hebt al eerder dezelfde klacht ingediend en deze is volgens de bovenbeschreven procedure behandeld.
  • De gedraging waarover u klaagt, heeft langer dan een jaar voor de indiening van de klacht plaatsgevonden.
  • U had bezwaar kunnen maken tegen de gedraging waarover u klaagt.
   Tegen besluiten van de gemeente kunt u bezwaar maken. Onder de besluiten van de gemeente is meestal vermeld of en hoe u bezwaar kunt maken.
  • kunt in beroep gaan tegen de gedraging waarover u klaagt.
  • Uw belang of de ernst van de gedraging is minimaal.

Bevat uw schriftelijke klacht niet alle 3 de gegevens die hierboven genoemd worden? Dan is de gemeente niet verplicht om de hierboven genoemde regels te volgen. Hoe de gemeente uw klacht afhandelt, zal van geval tot geval verschillen.

Einde procedure

Zodra u van mening bent dat de gemeente naar uw tevredenheid aan uw klacht tegemoet is gekomen, kan de klachtprocedure worden stopgezet De gemeente kan dus al bij binnenkomst van uw schriftelijke klacht telefonisch contact met u opnemen en proberen uw klacht af te handelen. Als u daarmee tevreden bent, is de klacht afgedaan en hoeft de bovenbeschreven procedure niet verder te worden gevolgd.

Klachtenregeling van uw gemeente:

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliëntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Als u een klacht hebt over (een medewerker van) de gemeente, kunt u de ombudsman verzoeken een onderzoek in te stellen naar de manier waarop de (medewerker van de) gemeente zich tegenover u heeft gedragen. Voordat de ombudsman een onderzoek instelt is van belang dat u éérst uw klacht bij de gemeente hebt ingediend.

Hierna worden de volgende onderwerpen beschreven:

Nationale ombudsman, gemeentelijke ombudsman of ombudscommissie

De gemeente kan een eigen ombudsvoorziening hebben ingesteld. Dit kan een onafhankelijke klachtencommissie of een gemeentelijke ombudsman zijn. Als dat het geval is, kunt u daar met uw klacht terecht. Heeft de gemeente geen eigen ombudsman ingesteld? Dan kunt u uw klacht indienen bij de Nationale ombudsman.

U kunt bij de ombudsman niet terecht met klachten over het beleid van de gemeente of klachten die gaan over een besluit waartegen u bezwaar had kunnen maken. Onder de besluiten van de gemeente is meestal vermeld of en hoe u bezwaar kunt maken.  Twijfelt u of uw probleem een zaak voor de Nationale ombudsman is? Dan kunt u bellen naar telefoonnummer: 0800 - 33 55555.

Eisen verzoekschrift

Van belang is dat u de ombudsman schriftelijk verzoekt om een onderzoek in te stellen. U moet in uw verzoekschrift in ieder geval het volgende vermelden.:

 1. uw naam en adres;
 2. de datum waarop u het verzoekschrift hebt geschreven of getypt;
 3. een omschrijving van de gedraging waarover uw klacht gaat, een omschrijving of de naam van degene(n) waarover u een klacht hebt.
 4. de reden van uw verzoek om een onderzoek in te stellen;
 5. hoe u uw klacht bij de gemeente hebt ingediend en eventueel: de uitkomst van het onderzoek van de gemeente, het oordeel van de gemeente over deze uitkomst en de conclusies die de gemeente hieraan heeft verbonden.

Daarnaast is van belang dat u uw verzoekschrift ondertekent en dat u het op tijd indient. Op tijd indienen houdt in dat u het verzoekschrift indient:

 • binnen een jaar nadat de gemeente u heeft geïnformeerd over haar standpunt in het onderzoek naar uw klacht; of
 • binnen een jaar nadat de behandeling van uw klacht door de gemeente op een andere manier is geëindigd (zie hiervoor bij “Behandeling van uw klacht door de gemeente” bij einde procedure).

Als u uw verzoekschrift te laat indient, is de ombudsman niet verplicht om een onderzoek in te stellen naar uw klacht Ook als uw verzoekschrift niet voldoet aan de onder a t/m e genoemde eisen, is hij in principe niet verplicht een onderzoek in stellen naar uw klacht. De ombudsman zal u wel nog in de gelegenheid stellen om uw verzoekschrift aan te vullen.

Behandeling van uw klacht

De ombudsman toetst of de gemeente zich wel of niet correct heeft gedragen tegenover u. Naar aanleiding van zijn onderzoek, kan de ombudsman aanbevelingen doen aan de gemeente. De ombudsman zal de gemeente dan een termijn geven waarbinnen zij iets met deze aanbeveling moet doen.

De ombudsman zal de gemeente, degene(n) waarover u een klacht hebt en u in de gelegenheid stellen om tijdens een hoorzitting een mondelinge toelichting te geven op de klacht. Zodra de ombudsman het onderzoek afsluit, zal hij een rapport met zijn conclusies toesturen naar u, de gemeente en degene(n) waarover u klaagt.

Inleiding

De Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz) biedt u een laagdrempelige mogelijkheid om een klacht in te dienen als u niet tevreden bent over een geleverde dienst. De wet is onder meer bedoeld voor diensten die betaald worden door de gemeente op grond van de Wmo. Op grond van deze wet is een zorgaanbieder verplicht een klachtencommissie in te stellen en toe te zien op het functioneren van de klachtencommissie.

In de Wkcz is onder meer het volgende geregeld:

 • De zorgaanbieder moet een klachtenreglement opstellen.
 • Een klachtencommissie moet een onafhankelijk voorzitter hebben.
 • De klachtencommissie moet een jaarverslag insturen aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

De klachtencommissie die uw klachten behandelt, moet laagdrempelig, deskundig en objectief zijn. De commissie moet snel optreden en u laten weten welke maatregelen ze neemt ten aanzien van uw klacht. Veel instellingen hebben een speciale folder over hoe u een klacht kunt indienen bij de klachtencommissie.

Ondersteuning bij de klachtenprocedure

Als u hulp of ondersteuning wilt bij de klachtenprocedure dan kunt u terecht bij het Informatie- en Klachtenbureau , de patiëntenvertrouwenspersoon of de klachtenbemiddelaar van de instelling. De klachtenbemiddelaar kan zowel met u als met de hulpverlener praten om tot een oplossing van uw klacht te komen.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.