Antwoord op vragen over het sociaal domein

Medezeggenschap

De gemeente moet burgers en burgerorganisaties betrekken bij het voorbereiden en opstellen van het lokale Wmo-beleid. De gemeente moet onder andere haar plannen openbaar maken, onderzoeken hoe burgers daarover denken en burgers in de gelegenheid stellen klachten in te dienen.
Daarnaast moet de gemeente advies vragen aan cliëntenorganisaties. De gemeente is verplicht om in haar beleid op te nemen hoe ze cliënten of hun vertegenwoordigers gaan betrekken bij de uitvoering van de wet.

De gemeente heeft het volgende bepaald over medezeggenschap:

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliëntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.