Antwoord op vragen over het sociaal domein

Ergens niet mee eens

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente, of vindt u dat u niet correct bent behandeld? U heeft verschillende mogelijkheden om daar iets tegen te doen. Lees meer:

Als u schuldhulpverlening aanvraagt of ontvangt, heeft u plichten maar ook rechten:

 • Recht op een tijdige beslissing
  Uw gemeente moet in principe binnen acht weken een beslissing nemen.
 • Recht op goede argumenten voor het besluit (motiveringsbeginsel)
  Uw gemeente moet het besluit onderbouwen met goede argumenten.
 • Recht op een goede voorbereiding van het besluit (zorgvuldigheidsbeginsel)
  Uw gemeente moet het besluit goed voorbereiden. Ze moet alle feiten en omstandigheden onderzoeken en meewegen bij het vaststellen van uw recht op schuldhulpverlening.
 • Recht op een duidelijk besluit (rechtszekerheidbeginsel)
  U heeft er recht op dat uw gemeente heldere taal gebruikt. Iedereen moet het besluit op dezelfde manier kunnen begrijpen. 
 • Recht op een correcte behandeling
  U bent verplicht zich correct te gedragen tegenover medewerkers van de gemeente en dat geldt ook andersom. Vindt u dat u niet correct bent behandeld? Dan kunt u een ik wil een klacht indienen.

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u hiertegen een schriftelijk bezwaarschrift indienen. Als u de beslissing niet duidelijk vindt, kunt u beter eerst contact opnemen met de gemeente voordat u een bezwaarschrift indient. 

U kunt in bezwaar gaan als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente. Het moet dan wel gaan om een beslissing die met u persoonlijk te maken heeft. Bijvoorbeeld tegen gemeentelijke beleidsregels kunt u geen bezwaar maken. Deze gelden niet alleen voor uw, maar voor iedereen.

Ook moet de beslissing (rechts)gevolgen voor u hebben. Als de gemeente u uitnodigt voor een gesprek, dan heeft dat geen rechtsgevolg voor u. U kunt daarom geen bezwaar maken tegen zo'n uitnodiging.

De termijn waarbinnen u bezwaar moet maken

U heeft 6 weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen. De termijn start de dag nadat het besluit van de gemeente aan u is verzonden.

Lukt het niet om binnen 6 weken een volledig bezwaarschrift in te dienen? Dan kunt u een voorlopig bezwaarschrift indienen. Bijvoorbeeld als u nog niet alle gegevens of bewijsstukken in uw bezit heeft waarmee u uw standpunt wilt onderbouwen. In het voorlopige bezwaarschrift vermeldt u dan dat u bepaalde stukken nog opstuurt of dat u het bezwaarschrift inhoudelijk nog wilt aanvullen. Zie verder bij “Behandeling van uw bezwaarschrift”. Het is verstandig om kopieën van stukken op te sturen en de originele stukken zelf te bewaren.

Eisen aan het bezwaarschrift

Uw bezwaarschrift moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten :

 • uw naam en adres;
 • de datum waarop u het bezwaarschrift heeft geschreven of getypt;
 • een omschrijving of een kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 • waarom u bezwaar maakt;
 • uw handtekening.

Het adres van de gemeente

In de beslissing (ook wel: beschikking) van de gemeente staat meestal het adres waaraan u uw bezwaarschrift kunt richten. 

Het indienen van uw bezwaarschrift

U kunt uw bezwaarschrift per post versturen. Als u dat per aangetekende post doet, kunt u aantonen dat u het bezwaarschrift (op een bepaalde datum) heeft verstuurd. U kunt het bezwaarschrift ook persoonlijk afgeven bij de gemeente. Vergeet in dat geval niet te vragen om een ontvangstbewijs.

Een gemachtigde

U kunt uw bezwaarschrift ook iemand anders laten indienen, bijvoorbeeld door een vriend, een familielid, een medewerker van de vakbond, een jurist van uw rechtsbijstandsverzekering of een advocaat. U moet die ander wel machtigen om namens u het bezwaarschrift in te dienen. Een kopie van deze machtiging moet uw gemachtigde (bij de indiening van het bezwaarschrift) aan de gemeente toesturen.

Is uw gemachtigde een advocaat of rechtsbijstandverlener, dan kan hij bij de gemeente een verzoek indienen voor een tegemoetkoming in de kosten die u moet maken voor het indienen van uw bezwaarschrift.

Ontvangstbevestiging

De gemeente bevestigt schriftelijk de ontvangst van uw bezwaarschrift. Heeft u een gemachtigde? Dan ontvangt hij de ontvangstbevestiging.

Eventueel: aanvullen bezwaarschrift

Voldoet uw bezwaarschrift niet aan de eisen? Dan krijgt u van de gemeente een termijn om uw bezwaarschrift aan te vullen. Bijvoorbeeld als u uw adres niet heeft vermeld, het bezwaarschrift niet heeft ondertekend of geen redenen heeft vermeld waarom u het niet eens bent met het besluit. Als u zonder reden uw bezwaarschrift niet aanvult, wordt uw bezwaarschrift niet verder behandeld. In juridische termen wordt uw bezwaarschrift dan 'niet-ontvankelijk' verklaard.

Voldoet het bezwaarschrift wel aan de eisen? En heeft u aangegeven dat u bepaalde stukken nog niet heeft of dat u het bezwaarschrift inhoudelijk nog wilt aanvullen? Dan krijgt u van de gemeente een termijn om uw bezwaarschrift aan te vullen. Als u zonder reden uw bezwaarschrift niet op tijd aanvult, wordt het behandeld op basis van de informatie die de gemeente wel heeft.

Hoorzitting

Wanneer uw bezwaarschrift aan de eisen voldoet, zal de gemeente u uitnodigen voor een hoorzitting.  Heeft u een gemachtigde? Dan worden u en uw gemachtigde uitgenodigd om naar de hoorzitting te komen. Een hoorzitting is een gesprek tussen u en een of meerdere medewerker(s) van de gemeente. Tijdens de hoorzitting krijgt u de tijd om uw bezwaarschrift mondeling toe te lichten. De gemeente kan u vragen stellen over uw bezwaarschrift, bijvoorbeeld als bepaalde zaken nog niet helemaal duidelijk zijn. U kunt iemand meenemen naar de hoorzitting, bijvoorbeeld een familielid of kennis. Als u een gemachtigde heeft, zal hij met u meegaan naar de hoorzitting.

Tot 10 dagen voor de hoorzitting kunt u aanvullende stukken bij de gemeente indienen. Het is verstandig om kopieën van stukken op te sturen en de originele stukken zelf te houden.

U bent niet verplicht om naar de hoorzitting te komen. Als u niet naar de hoorzitting wilt komen, kunt u zich bij de gemeente afmelden.

Beslissing

Na de hoorzitting neemt de gemeente een beslissing. Als tijdens de hoorzitting blijkt dat bepaalde stukken nog moeten worden opgevraagd, neemt de gemeente pas een beslissing nadat zij deze stukken heeft ontvangen.

Beslistermijn

De gemeente moet binnen zes weken na ontvangst van uw bezwaarschrift een beslissing nemen.

Deze termijn is langer in de volgende situaties:

 • De beslistermijn van uw gemeente is opgeschort.
  Als de beslistermijn wordt opgeschort, dan wordt deze tijdelijk stopgezet. In de volgende gevallen kan de beslistermijn worden opgeschort. :
 • Uw bezwaarschrift is onvolledig.
  De termijn wordt dan verlengd met het aantal weken of dagen dat u heeft gekregen om uw bezwaarschrift aan te vullen
 • Uw gemeente heeft informatie nodig van een buitenlandse instantie voor de beslissing. Uw gemeente moet dit wel aan u melden.
 • U heeft schriftelijk ingestemd met uitstel.
 • De vertraging is uw eigen schuld.
 • Uw gemeente  is door overmacht niet in staat een beschikking te geven. 
 • Er is een bezwaarschriftencommissie ingesteld.
  De termijn is dan twaalf weken in plaats van zes.   
 • De gemeente mag de termijn verlengen
  De gemeente kan de beslistermijn met maximaal zes weken verlengen. Daarna kan de gemeente de beslistermijn alleen verlengen met uw instemming.

Wat kunt u doen als uw gemeente niet op tijd beslist

Heeft de gemeente geen beslissing genomen binnen de beslistermijn en u ook niet tijdig geïnformeerd over een eventuele verlenging van de termijn? U kunt twee dingen doen:

 1. beroep instellen. ;
 2. een dwangsom vragen

Niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente op uw bezwaarschrift, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Wilt u bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente? En moet u daar kosten voor maken? In sommige gevallen is de gemeente verplicht om deze kosten te vergoeden.

Wanneer moet de gemeente uw kosten vergoeden?

De gemeente hoeft uw kosten niet altijd te vergoeden. Er gelden de volgende voorwaarden:

Voorwaarde Voorbeeld 
U maakt redelijke kosten. Uw aanvraag voor schuldhulpverlening wordt afgewezen. U vraagt het juridisch loket om voor u een bezwaarschrift te schrijven. U moet hier een eigen bijdrage voor betalen. Dit zijn redelijke kosten.  
U vraagt op tijd om de vergoeding.

Uw vraagt in het bezwaarschrift om de vergoeding van de gemaakte kosten. Dit is op tijd. 

De beslissing wordt veranderd omdat de gemeente inhoudelijk iets fout heeft gedaan. Dit geldt niet als de gemeente hier niets aan kon doen.
 
De gemeente verklaart het bezwaar gedeeltelijk gegrond, maar de beslissing wijzigt inhoudelijk niet. De gemeente moet alleen de redenen voor de afwijzing veranderen. In dit geval heeft de gemeente geen inhoudelijke fout gemaakt en krijgt u de kosten niet vergoed. 


Welke kosten kunnen worden vergoed?

De volgende kosten kunnen worden vergoed:

 • rechtsbijstand;
  De kosten kunnen alleen worden vergoed als de rechtsbijstand wordt gegeven door iemand:
  • anders dan u zelf; en
  • die voor zijn beroep rechtsbijstand geeft; en
  • waar u geen directe familie van bent.
 • kosten van een getuige, deskundige of tolk;
 • reis- en verblijfskosten;
 • inkomsten / opbrengsten die u mist doordat u bij de rechtszaak moet zijn;
 • kosten van uittreksels uit openbare registers, telegrammen, internationale telexen, internationale telefaxen en internationale telefoongesprekken;
 • kosten van een arts als hij op grond van een wet als gemachtigde voor u moet optreden.  

Andere kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente op uw bezwaarschrift? Dan kunt tegen deze beslissing schriftelijk in beroep gaan bij de rechtbank. Vindt u de beslissing op uw bezwaarschrift niet helemaal duidelijk, dan kunt u beter eerst contact opnemen met de gemeente voordat u een beroepschrift indient. 

U moet in principe eerst bezwaar hebben gemaakt bij de gemeente voordat u een beroepschrift kunt indienen bij de rechtbank. Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechtbank? U kunt in hoger beroep gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS). 

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente op uw bezwaarschrift? Dan kunt u tegen deze beslissing in beroep gaan.

Termijn waarbinnen u in beroep kunt gaan

U heeft zes weken de tijd om een beroepschrift in te dienen. De termijn start de dag nadat de beslissing op bezwaar van de gemeente aan u is verzonden. Als u uw beroepschrift niet op tijd opstuurt of afgeeft, neemt de rechtbank uw beroepschrift niet in behandeling. Uw beroepschrift wordt dan niet-ontvankelijk verklaard.

Lukt het niet om binnen zes weken uw beroepschrift volledig in te dienen? Dan kunt u een voorlopig beroepschrift opsturen of afgeven. Bijvoorbeeld als u nog niet alle gegevens of bewijsstukken compleet heeft waarmee u uw standpunt wilt onderbouwen. In het beroepschrift vermeldt u dat u bepaalde stukken nog opstuurt of dat u het beroepschrift inhoudelijk nog wilt aanvullen. Zie verder bij “De behandeling van uw beroepschrift”.

Eisen aan het beroepschrift

Uw beroepschrift moet u in ieder geval de volgende gegevens bevatten. :

 • uw naam en adres;
 • de datum waarop u het beroepschrift heeft geschreven of getypt;
 • een omschrijving of een kopie van het besluit waar u het niet mee eens bent;
 • de redenen waarom u in beroep gaat;
 • uw handtekening.

U kunt uw beroepschrift en kopieën van alle bijbehorende stukken in tweevoud naar de rechtbank sturen.

Het adres van de rechtbank

In de beslissing op uw bezwaarschrift staat meestal het adres van de rechtbank waaraan u uw beroepschrift kunt richten. Belangrijk is dat u het beroepschrift indient bij de griffie van de rechtbank, ter attentie van de sector Bestuursrecht.
Bij welke rechtbank u uw beroepschrift kunt indienen, is afhankelijk van de gemeente waarin u woont. Klik hier om te bekijken bij welke rechtbank u uw beroepschrift moet indienen.  

Het indienen van een beroepschrift

U kunt uw beroepschrift per post versturen. Als u dat per aangetekende post doet, kunt u aantonen dat u het beroepschrift (op een bepaalde datum) heeft verstuurd. In plaats daarvan kunt u ook het beroepschrift persoonlijk afgeven bij de rechtbank. Vergeet in dat geval niet te vragen om een bewijs van ontvangst.

Ook kunt ook digitaal uw beroepschrift indienen.

U kunt niet digitaal in hoger beroep als u het niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank.

Een gemachtigde

U kunt uw beroepschrift door iemand anders laten indienen bijvoorbeeld een medewerker van de vakbond, een jurist van uw rechtsbijstandsverzekering of een advocaat

U moet die ander wel schriftelijk machtigen om het beroepschrift namens u in te dienen. Een kopie van deze machtiging moet hij (bij de indiening van het beroepschrift) aan de rechtbank toesturen.

Is uw gemachtigde advocaat of rechtsbijstandverlener? Dan kan hij bij de rechtbank een verzoek indienen voor een vergoeding van de proceskosten in de bezwaarprocedure.

Griffiegeld

Het indienen van een beroepschrift kost u € 42,00. De rechtbank stuurt u (of uw gemachtigde) een acceptgiro. U moet het griffiegeld binnen vier weken aan de rechtbank betalen.

Ontvangstbevestiging

De rechtbank bevestigt schriftelijk de ontvangst van het beroepschrift. Heeft u een gemachtigde? Dan ontvangt hij de ontvangstbevestiging.

Eventueel: aanvullen beroepschrift

Voldoet uw beroepschrift niet aan de eisen? Dan krijgt u van de rechtbank een termijn om uw beroepschrift aan te vullen. Vult u vervolgens (zonder reden) uw beroepschrift niet aan? Dan wordt uw beroepschrift niet verder behandeld. In juridische termen wordt uw beroepschrift dan 'niet-ontvankelijk' verklaard.
Voldoet het beroepschrift wel aan de eisen en heeft u aangegeven dat u bepaalde stukken nog niet heeft of dat u het beroepschrift inhoudelijk nog wilt aanvullen? Dan krijgt u van de rechtbank een termijn om dit te doen. Als u (zonder reden) uw beroepschrift niet op tijd aanvult, wordt uw beroepschrift behandeld op basis van de informatie die rechtbank wel heeft.

Reactie gemeente

Nadat u uw beroepschrift heeft ingediend bij de rechtbank, stuurt de rechtbank uw beroepschrift en de bijbehorende stukken naar de gemeente. De gemeente moet binnen vier weken een schriftelijke reactie op uw beroepschrift aan de rechtbank sturen. In juridische termen wordt deze reactie van de gemeente 'het verweerschrift' genoemd. De rechtbank zal het verweerschrift van de gemeente naar u (of uw gemachtigde) sturen. De rechtbank kan u en de gemeente daarna nog eens de mogelijkheid geven om te reageren.

Zitting

Daarna zal de rechtbank u (en uw gemachtigde) en de gemeente uitnodigen voor een zitting bij de rechtbank. Dat is een gesprek tussen de rechter, u (of uw gemachtigde) en een medewerker van de gemeente. Tijdens de zitting krijgt u (of uw gemachtigde) de gelegenheid om uw beroepschrift nog mondeling toe te lichten. De rechter kan u daarnaast vragen stellen over uw beroepschrift, bijvoorbeeld als bepaalde zaken nog niet helemaal duidelijk zijn. De gemeente krijgt ook de gelegenheid om haar standpunt mondeling toe te lichten. De rechter kan ook aan de gemeente vragen stellen over haar beslissing op uw bezwaarschrift. Aan het einde van de zitting mag u het laatste woord voeren.

Na afloop van de hoorzitting, sluit de rechtbank het onderzoek in uw zaak.

Tot 10 dagen voor de zitting kunt u (of uw gemachtigde) nog aanvullende stukken (bewijsstukken die uw standpunt onderbouwen) bij de rechtbank indienen. Het is verstandig om kopieën van stukken op te sturen en de originele stukken zelf te houden.

Geen zitting

De rechtbank kan het onderzoek sluiten en besluiten geen zitting te houden als :

Reden Uitleg 
Uw beroep is kennelijk ongegrond  Er is geen enkele goede reden voor uw beroepschrift.  
Uw beroep is kennelijk gegrond  Eigenlijk staat al vast dat u gelijk heeft.  
Uw beroep is kennelijk niet-ontvankelijk  U heeft niet op tijd uw beroepschrift ingediend of aangevuld. 

Beslistermijn

De rechtbank doet binnen zes weken na het sluiten van het onderzoek schriftelijk uitspraak in uw zaak. In bijzondere omstandigheden kan ze deze termijn met maximaal zes weken verlengen. U of uw gemachtigde wordt hierover geïnformeerd.  

Niet eens met de uitspraak van de rechter

Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechtbank, dan kunt u hiertegen in hoger beroep gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS). Als de gemeente het niet eens is met de uitspraak van de rechtbank, kan ook zij in hoger beroep gaan bij de ABRvS.

Geldigheid besluit van de gemeente

Het besluit van de gemeente blijft geldig zo lang de rechtbank niet over uw beroepschrift heeft beslist. Heeft de gemeente bijvoorbeeld uw verzoek om schuldhulpverlening afgewezen? Dan krijgt u tijdens de behandeling van uw beroepschrift geen schuldhulpverlening. 

Kunt u de beslissing van de rechtbank niet afwachten, omdat u bijvoorbeeld in ernstige financiële problemen komt? Dan is het mogelijk om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de president van de rechtbank.

Dient u beroep in bij de rechter? De rechter kan bepalen dat iemand de kosten van het proces moet betalen. Dit kan voor de gemeente gelden maar ook voor u.

Wanneer moet u de proceskosten betalen?

De rechter kan bepalen dat u de proceskosten moet betalen als u:

 • in beroep gaat; en
 • er geen kans is op een goed resultaat; en
 • u dat zelf (zonder rechtshulpverlener) had kunnen weten.

Wanneer moet de gemeente uw kosten betalen?

De rechter kan beslissen dat de gemeente uw kosten moet betalen als aan deze voorwaarden is voldaan:

Voorwaarden Uitleg 
U maakt redelijke kosten
 
De kosten zijn redelijk als duidelijk is dat u kosten moest maken om in beroep te gaan en de kosten niet te hoog zijn. Een voorbeeld van onredelijke kosten is als u een dure advocaat inhuurt om een rekenfoutje te herstellen. U had ook even de gemeente kunnen bellen.  
Het besluit van de gemeente wordt door de rechter vernietigd Het maakt niet uit waarom het besluit van de gemeente wordt vernietigd. Deze voorwaarde betekent dat uw kosten altijd worden vergoed als er gebreken aan het besluit van de gemeente zijn. U hoeft (voor de vergoeding) de gebreken niet zelf te ontdekken. 

De gemeente beslist te laat op uw bezwaarschrift

Is de beslissing op uw bezwaar te laat? U kunt in beroep gaan tegen het uitblijven van de beslissing. De rechter zal meestal besluiten dat de gemeente de kosten voor deze procedure moet betalen.

U trekt uw (hoger) beroep in omdat de gemeente u (gedeeltelijk) gelijk geeft

Trekt u uw beroep in omdat de gemeente u alsnog gelijk geeft? U kunt de rechter vragen om een aparte uitspraak te doen om uw kosten vergoed te krijgen.

Wilt u een vergoeding voor het griffiegeld dat u heeft betaald? U kunt een vergoeding aanvragen bij uw gemeente.

Welke kosten kunnen worden vergoed?

De volgende kosten kunnen worden vergoed:

 • rechtsbijstand;
  De kosten kunnen alleen worden vergoed als de rechtsbijstand wordt gegeven door iemand:
  • anders dan u zelf; en
  • die voor zijn beroep rechtsbijstand geeft; en
  • van wie u geen directe familie van bent.
 • kosten van een getuige, deskundige of tolk;
 • reis- en verblijfskosten;
 • inkomsten / opbrengsten die u mist doordat u bij de rechtszaak moet zijn;
 • kosten van uittreksels uit openbare registers, telegrammen, internationale telexen, internationale telefaxen en internationale telefoongesprekken;
 • kosten van een arts als hij op grond van een wet als gemachtigde voor u moet optreden.

Andere kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Vindt u dat u niet goed behandeld bent door een medewerker van de gemeente? U kunt hierover een klacht indienen bij de gemeente. U kunt ook de ombudsman verzoeken een onderzoek in te stellen naar de manier waarop de (medewerker van de) gemeente zich tegenover u heeft gedragen.

Let op: de ombudsman stelt in principe pas een onderzoek in nadat u uw klacht eerst bij de gemeente heeft ingediend.

U kunt op twee manieren uw klacht bij de gemeente indienen: mondeling of schriftelijk.  

Mondelinge klacht

De gemeente is verplicht om uw klacht correct af te doen. Hoe de gemeente dit doet, verschilt van geval tot geval. Als u er om vraagt, moet de gemeente schriftelijk reageren op uw klacht. U kunt tegen de schriftelijke reactie van de gemeente niet in bezwaar en beroep gaan.

Schriftelijke klacht

Als u een schriftelijke klacht indient, is het van belang dat u bij uw klacht in ieder geval het volgende vermeldt. :

 1. uw naam en adres;
 2. de datum waarop u de klacht heeft geschreven of getypt;
 3. een omschrijving van de gedraging waarover uw klacht gaat.

Voldoet uw klacht aan deze drie punten, dan moet de gemeente zich bij de afhandeling van uw klacht aan de onderstaande regels houden. Dat geldt niet als uw klacht niet aan de bovenstaande drie punten voldoet.

 • De gemeente moet de ontvangst van uw klacht schriftelijk bevestigen
 • Degene die uw klacht afhandelt, moet iemand anders zijn dan degene over wie u een klacht heeft.
 • De gemeente moet degene over wie u klaagt, een kopie van uw klacht sturen.
 • De gemeente moet u en degene over wie u klaagt in de gelegenheid stellen om tijdens een hoorzitting een mondelinge toelichting te geven op de klacht. Als er geen enkele goede reden bestaat voor uw klacht, kan de gemeente besluiten om geen hoorzitting te houden.
 • De gemeente moet uw klacht binnen zes weken na ontvangst afhandelen. Als er een klachtadviescommissie is ingesteld, is deze termijn tien weken. De gemeente kan de afhandeling eenmaal met vier weken uitstellen. Ze moet u daarover wel schriftelijk informeren.
 • Als de gemeente besluit om uw klacht niet in behandeling te nemen, moet zij u hierover binnen vier weken na ontvangst van uw klacht informeren.

De gemeente kan besluiten uw schriftelijke klacht niet in behandeling te nemen in de volgende gevallen. :

 • U heeft al eerder dezelfde klacht ingediend en deze is volgens de bovenbeschreven procedure behandeld.
 • De gedraging waarover u klaagt, heeft langer dan een jaar voor de indiening van de klacht plaatsgevonden.
 • U had bezwaar kunnen maken tegen de gedraging waarover u klaagt.
  Tegen besluiten van de gemeente kunt u bezwaar maken. Onder de besluiten van de gemeente is meestal vermeld of en hoe u bezwaar kunt maken. 
 • U  kunt in beroep gaan tegen de gedraging waarover u klaagt. 
 • Uw belang of de ernst van de gedraging is gering. 


Einde procedure

Zodra u van mening bent dat de gemeente naar uw tevredenheid aan uw klacht tegemoet is gekomen, kan de klachtprocedure worden stopgezet De gemeente kan dus al bij binnenkomst van uw schriftelijke klacht telefonisch contact met u opnemen en proberen uw klacht af te handelen. Bent u daarmee tevreden? Dan is de klacht afgedaan en hoeft de bovenbeschreven procedure niet verder te worden gevolgd.

Klachtenregeling van uw gemeente:

Regels van uw gemeente

Deze ruimte is bestemd voor de regels van uw gemeente. Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij de regels van uw gemeente hier niet kunnen weergeven.
Als u wilt, kunt u uw gemeente vragen om ook aan deze website mee te doen. Een verzoek daartoe kunt u bijvoorbeeld indienen bij de afdeling werk en inkomen, de afdeling voorlichting, het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad. Uiteraard kunt u dit verzoek ook indienen samen met de cliëntenraad. Voor de goede orde wijzen wij er op dat meedoen aan deze website voor de gemeente geld kost.

Heeft u een klacht over (een medewerker van) uw gemeente? Dan kunt u de ombudsman verzoeken een onderzoek in te stellen naar de manier waarop de (medewerker van de) gemeente zich tegenover u heeft gedragen. Voordat de ombudsman een onderzoek instelt is van belang dat u éérst uw klacht bij de gemeente heeft ingediend.

Hierna worden de volgende onderwerpen beschreven:

Nationale ombudsman, gemeentelijke ombudsman of ombudscommissie

Uw gemeente kan een eigen ombudsvoorziening hebben ingesteld. Dit kan een onafhankelijke klachtencommissie of een gemeentelijke ombudsman zijn. Als dat het geval is, kunt u daar met uw klacht terecht. Heeft uw gemeente geen eigen ombudsman ingesteld? Dan kunt u uw klacht indienen bij de Nationale ombudsman. Klik hier om te bekijken waar u met uw klacht over uw gemeente terecht kunt.

U kunt bij de ombudsman niet terecht met klachten over het beleid van de gemeente of klachten die gaan over een besluit waartegen u bezwaar had kunnen maken. Onder de besluiten van de gemeente is meestal vermeld of en hoe u bezwaar kunt maken. Twijfelt u of uw probleem een zaak voor de Nationale ombudsman is, dan kunt u bellen naar telefoonnummer: 0800 - 33 55555.

Eisen verzoekschrift

Het is belangrijk dat u de ombudsman schriftelijk verzoekt om een onderzoek in te stellen. U moet in uw verzoekschrift in ieder geval het volgende vermelden. :

 1. uw naam en adres;
 2. de datum waarop u het verzoekschrift heeft geschreven of getypt;
 3. een omschrijving van de gedraging waarover uw klacht gaat, een omschrijving of de naam van degene(n) over wie u een klacht heeft.
 4. de reden van uw verzoek om een onderzoek in te stellen;
 5. hoe u uw klacht bij de gemeente heeft ingediend en eventueel: de uitkomst van het onderzoek van de gemeente, het oordeel van de gemeente over deze uitkomst en de conclusies die de gemeente hieraan heeft verbonden.

Voldoet uw verzoekschrift niet voldoet aan de onder a t/m e genoemde eisen, dan is de ombudsman niet verplicht een onderzoek in stellen naar uw klacht De ombudsman zal u wel nog in de gelegenheid stellen om uw verzoekschrift aan te vullen.

Op tijd indienen

Verder moet u uw verzoekschrift ondertekenen en op tijd indienen. Op tijd indienen houdt in dat u het verzoekschrift indient. :

 • binnen een jaar nadat de gemeente u heeft geïnformeerd over haar standpunt in het onderzoek naar uw klacht; of
 • binnen een jaar nadat de behandeling van uw klacht door de gemeente op een andere manier is geëindigd (zie hiervoor bij “Behandeling van uw klacht door de gemeente” bij einde procedure).

Heeft u uw verzoekschrift te laat ingediend? Dan is de ombudsman niet verplicht om een onderzoek in te stellen naar uw klacht

Behandeling van uw klacht

De ombudsman toetst of de gemeente zich wel of niet correct heeft gedragen tegenover u. Naar aanleiding van zijn onderzoek, kan de ombudsman aanbevelingen doen aan de gemeente. De ombudsman zal de gemeente dan een termijn geven waarbinnen zij iets met deze aanbeveling moet doen.

De ombudsman zal de gemeente, degene(n) over wie u een klacht heeft en u in de gelegenheid stellen om tijdens een hoorzitting een mondelinge toelichting te geven op de klacht. Zodra de ombudsman het onderzoek afsluit, zal hij een rapport met zijn conclusies toesturen naar u, de gemeente en degene(n) over wie u klaagt.

 

Wilt u uw dossier inzien? U heeft het recht uw gemeente inzage in uw dossier te vragen. Ook mag u vragen om kopieën van de stukken die in uw dossier zijn opgenomen. Voor het maken van kopieën mag de gemeente een kleine bijdrage vragen. Het is belangrijk dat u duidelijk aangeeft welk(e) dossier(s) u wilt inzien, omdat de gemeente mogelijk meerdere dossiers van u heeft.

Beperkingen

Er gelden wel regels voor de inzage in uw dossier:

 • U moet de inzage van te voren aanvragen.
 • De gemeente is niet altijd verplicht om alle stukken te laten inzien en te kopiëren. Als in uw dossier mededelingen van derden zitten, worden deze ter bescherming van deze derden niet altijd getoond. De gemeente vraagt hen in principe eerst om toestemming. Denk daarbij bijvoorbeeld aan (anonieme) tips en aan medische informatie.
 • U mag de gemeente niet onredelijk belasten door onnodig heel vaak achter elkaar om inzage in uw dossier te vragen.

Inhoud van het dossier

De meeste informatie in uw dossier zal van u afkomstig zijn, zoals door u ingevulde formulieren, kopieën van door u ingeleverde stukken en afschriften van beschikkingen die de gemeente aan u heeft gestuurd. 

Staan er volgens u fouten in uw dossier? Dan kunt u de gemeente verzoeken om deze fouten te herstellen. Het gaat dan niet om gegevens die volgens u niet goed zijn geformuleerd, maar om inhoudelijke fouten, zoals bijvoorbeeld een foutieve geboortedatum of foutieve adresgegevens. Ook kunt u de gemeente verzoeken gegevens aan te vullen, te verwijderen of (gedeeltelijk) te anonimiseren als dit volgens u nodig is.

Niet eens met het besluit van de gemeente

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente waarin zij uw verzoek tot inzage of aanpassing van uw gegevens afwijst? Dan kunt u tegen dat besluit in bezwaar gaan.

Inzage gemeentelijk beleid

De gemeente kan haar burgers inzage geven in het gemeentelijk beleid. Op die manier kunt u op de hoogte blijven van de regels die in uw gemeente gelden. Voorbeelden van inzage zijn:

 • Bijwonen gemeenteraads- en commissievergaderingen
  Gemeenteraads- en commissievergaderingen zijn in principe altijd openbaar. U kunt dus altijd gaan luisteren naar wat er in de vergaderingen wordt besloten.
 • Inzage in de gemeentelijke verordeningen
  U kunt de verordeningen van uw gemeente inzien.

Inspraak

De gemeente kan haar burgers niet alleen inzage geven, maar ook inspraakmogelijkheden zodat zij mee kunnen praten over het beleid van hun gemeente. Inspraak wil zeggen dat u vooraf uw mening mag geven. Daarna beslist de gemeente of zij uw mening meeweegt in de beslissing die zij gaat nemen. Voorbeelden van inspraak zijn:

 • Cliëntenraad
  Veel gemeentes hebben een cliëntenraad. Die cliëntenraad treedt op als vertegenwoordiging van alle mensen in de schuldhulpverlening in uw gemeente. 
 • Spreekrecht
  Het is mogelijk dat in uw gemeente spreekrecht voor burgers geldt. Dit houdt in dat u mag spreken tijdens een raadsvergadering of een commissievergadering. U moet dit dan wel vooraf aankondigen.
 • Burgerinitiatief
  Het is mogelijk dat in uw gemeente de mogelijkheid tot burgerinitiatief bestaat. U kunt dan onder voorwaarden, bijvoorbeeld een minimaal aantal handtekeningen, een nieuw onderwerp op de agenda van de gemeenteraad plaatsen.

Het is mogelijk dat uw gemeente niet alle voorgaande of andere inspraakmogelijkheden biedt. Wilt u graag weten welke inspraakmogelijkheden uw gemeente biedt? Dan kunt u contact opnemen met uw gemeente.

Lees ook

Deze ruimte is bestemd voor relevante documenten en formulieren van uw gemeente.

Helaas doet uw gemeente nog niet mee aan deze website zodat wij deze informatie hier niet kunnen weergeven.